05 tâm hoang vu (Cetokhila)

Giảng sư: TT Pháp Đăng

  1. Hoài nghi bậc Đạo Sư (Satthari kaṅkhati)
  2. Hoài nghi Giáo pháp (Dhamme kaṅkhati)
  3. Hoài nghi Tăng chúng (Saṅghe kaṅkhati)
  4. Hoài nghi Học giới (Sikkhāya kaṅkhati)
  5. Phẫn nộ với Bạn đồng phạm hạnh (Sabrahmacārīsu kupito hoti).
Advertisements