Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikàya)

do Hoà Thượng Thích Minh Châu dịch Việt 

Tập 1:

 1. Kinh Tiểu Tụng
 2. Kinh Pháp Cú
 3. Kinh Phật Tự Thuyết 
 4. Kinh Phật Thuyết Như Vậy
 5. Kinh Tập

Tập 2:

 1. Chuyện Thiên Cung
 2. Chuyện Ngạ Quỷ

Tập 3:

 1. Trưởng Lão Tăng Kệ
 2. Trưởng Lão Ni Kệ

Tập 4 => 10:

 1. Chuyện Tiền Thân 1 (số 1-120)
 2. Chuyện Tiền Thân 2 (số 121-263)
 3. Chuyện Tiền Thân 3 (số 264-395)
 4. Chuyện Tiền Thân 4 (số 396-472)
 5. Chuyện Tiền Thân 5 (số 473-520)
 6. Chuyện Tiền Thân 6 (số 521-539)
 7. Chuyện Tiền Thân 7 (số 540-547)
Advertisements