Kinh điển

TẠNG KINH

  1. Trường Bộ Kinh
  2. Trung Bộ Kinh
  3. Tăng Chi Bộ Kinh
  4. Tương Ưng  Bộ Kinh
  5. Tiểu Bộ Kinh

TẠNG LUẬT

THẮNG PHÁP