Sách nói

Chính niệm thực tập Thiền Quán
Nguyên tác: Mindfulness in Plain English
Tác giả: Ven. Henepola Gunaratana
Biên dịch: Nguyễn Duy Nhiên
Hiệu đính: Thạc sĩ Triết học Nguyễn Văn Chinh

Đức Phật và Phật Pháp
Nguyên tác: The Buddha and his Teachings
Tác giả: Nārada Thera
Dịch giả: Phạm Kim Khánh

Advertisements