Hỏi ngay – đáp thẳng

Hỏi:
Trong 4 Atăngkỳ và 100 ngàn kiếp trái đất chỉ có 28 vị Chánh Giác. Trong bài kinh tụng “Tam Thế Phật”: làm lễ 28 vị Chánh Biến Tri, 12 ngàn vị Chánh Biến Tri… Kính xin Sư hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con cách tính như thế nào. Kính tri ân Sư ạ!
TT Chánh Minh trả lời:

Hỏi:
Kính thưa Sư! Dâng y tắm mưa có ý nghĩa như thế nào? Có phải là tiền đề để dâng y Kathina? Và lễ dâng y nào là quan trọng, cho quả báo (phước) nhiều hơn? Con kính Sư!
TT Chánh Minh trả lời:

Hỏi:
Kinh thưa Sư! con nghe có vị giảng nói về nghiệp ca hát là cuộc đời sau này khổ ải và làm cho người nghe đam mê là minh có tội. Vậy con Kinh Sư giảng thêm cho con hiểu rõ về việc này, và tại sao lại cấm ca hát? Tri ân Sư!
TT Chánh Minh trả lời:

Hỏi:
Kính thưa Sư! Con nghe 1 vị TT nói: không cần tha lực nhiều quá, nên tự lực là chính, Nhưng con vẫn lấn cấn việc: khi làm phước thì con nguyện được an lạc, giải thoát vị lai, và nguyện năng lực phước báu xin Chư Thiên độ trì con mạnh lành, gia đình an vui, tài lộc phát sanh…. Con kính Sư dạy thêm cho con được rõ ràng hơn, tri ân Sư!
TT Chánh Minh trả lời:

Hỏi:
Kính thưa Sư! con thấy những người nấu bếp vừa làm vừa bóc bỏ miệng (làm vật thực dâng Chư Tăng) trong cuộc lễ/ và đồ dùng tráng miệng cũng ăn trước. Nhưng khi nghe cản ngăn thì những vị này nói là: Tôi không ăn những đĩa thức ăn để dọn lên bàn Chư tăng là được rồi, con hãi kinh… Những vị này có phạm lỗi ăn trước Chư Tăng không/ Con kính Sư dạy rộng thêm, kính tri ân Sư
TT Chánh Minh trả lời:

Advertisements