TT. Chánh Minh

Các bài thuyết giảng của TT. Chánh Minh trên giao diện Paltalk, room “Phật Giáo Nguyên Thuỷ Theravada”:

I. Kinh Pháp Cú:

II. Udāna:

  1. Udāna 5
  2. Udāna 6

III. Trưởng lão Tăng Kệ:

    091. Trưởng lão Paripuṇṇaka

IV. Khác:

  1. 02 loại tín ngưỡng
  2. 03 cách giữ Giới
  3. 03 Pháp của người buôn bán
  4. 04 sự cúng dường
  5. 18 bất cộng Pháp (1, 2, 3, 4)
  6. Bậc Tín Hạnh
  7. Pháp tri túc
Advertisements