Chữ Hiếu trong Đạo Phật

Giảng sư: Đại đức Trí Ngõ

5 Phận sự của người con đối với cha mẹ:

  1. Người con phải nuôi nấng cha mẹ suốt đời
  2. Phải làm việc thay thế cho cha mẹ
  3. Phải thừa hưởng truyền thống của gia đình
  4. Sử dụng tài sản cha mẹ làm ra một cách hợp pháp
  5. Cha mẹ qua đời thì làm phước hồi hướng cho cha mẹ.
Advertisements