7 Pháp bất thối (upasaka parinathamdha) của người cận sự

Giảng sư: Đại đức Trí Ngõ

 1. Không quên thăm viếng các vị tỳ kheo,
  Bhikkhudassanaṃ na hāpeti,
 2. Không dễ duôi việc nghe Chánh Pháp,
  Saddhammassavanaṃ nappamajjati,
 3. Tu tập tăng thượng giới,
  Adhisīle sikkhati,
 4. Giàu niềm tin với các vị tỳ kheo trưởng lão, tỳ kheo trung niên, tỳ kheo tân nhập,
  Pasādabahulo hoti bhikkhūsu theresu ceva navesu ca majjhimesu ca,
 5. Nghe pháp không có tâm tư vấn nạn, không tìm lỗi,
  Anupārambhacitto dhammaṃ suṇāti na randhagavesī,
 6. Không tìm người đáng cúng dường ngoài Tăng chúng,
  Na ito bahiddhā dakkhiṇeyyaṃ gavesati,
 7. Ưu tiên cho Tăng chúng.
  Idha ca pubbakāraṃ karoti.
Advertisements