07 đức tính tốt đẹp của người đệ tử cư sĩ trong Phật giáo

  1. Không quên thăm viếng chư tỳ kheo.
  2. Không xao lảng khi nghe pháp.
  3. Tu tập tăng thượng giới.
  4. Có tâm tịnh tín đối với các vị trưởng lão tỳ khưu, trung thọ tỳ khưu, tân thọ tỳ khưu.
  5. Nghe pháp không với tâm tìm tòi khuyết điểm.
  6. Không tìm người cúng dường ngoài Tăng chúng.
  7. Ưu tiên cho Tam bảo.

A. IV.25, 26.

Advertisements