05 Pháp đa tác dụng (Bahukārā dhammā)

  1. Cóđức tin (Saddho),
  2. Ít bnh tt (Appābādho),
  3. Không gian trá (Asaho),
  4. Siêng năng (Āraddhaviriyo),
  5. Có trí tu (Paññavā).

D.III. 277

Advertisements