04 Pháp tiến hóa

Giảng sư: ĐĐ Trí Ngõ

  1. Thân cận bậc chân nhân (sappurisasaṃseva)
  2. Thính dự chánh pháp (saddhammassavana)
  3. Khéo tác ý (yonisomanasikāra)
  4. Hành tuần tự pháp (dhammānudhammapatipatti).
Advertisements