03 nghiệt chướng pháp (papañcadhamma)

Giảng sư: ĐĐ. Trí Ngõ

  1. Ái tham (taṇhā)
  2. Tà kiến (diṭṭhi)
  3. Ngã mạn (māna).
Advertisements