03 huấn từ của Chư Phật

Giảng sư: ĐĐ. Trí Ngõ

  1. Không làm mọi điều ác (sabbapāpassaka-raṇaṃ)
  2. Thực hiện các việc lành (kusalassūpa-sampadā)
  3. Trau dồi tâm trong sạch (sacittapariyoda-panaṃ).

_(())_

Kinh Pháp Cú, câu số 183
HT. Thích Minh Châu dịch Việt

183. “Không làm mọi điều ác.
Thành tựu các hạnh lành,
Tâm ý giữ trong sạch,
Chính lời chư Phật dạy.”
Sabbapāpassa akaraṇaṃ,
kusalassa upasampadā;
Sacittapariyodapanaṃ,
etaṃ buddhāna sāsanaṃ.
 

 

 

Advertisements