5 Pháp Lạc Trú

Giảng sư: Đại đức Trí Ngõ

  1. Thành tựu thân nghiệp từ (Mettaṃ kāyakam-maṃ paccupaṭṭhitaṃ hoti)
  2. Thành tựu khẩu nghiệp từ (Mettaṃ vacī-kammaṃ paccupaṭṭhitaṃ hoti)
  3. Thành tựu ý nghiệp từ (Mettaṃ manokammaṃ paccupaṭṭhitaṃ hoti)
  4. Thành tựu giới hạnh (Sīlasāmaññagato viha-rati)
  5. Thành tựu tri kiến (Diṭṭhisāmaññagato viharati)
Advertisements