4 sự bại hoại

Giảng sư: Đại đức Trí Ngõ

  1. Bại hoại về giới
  2. Bại hoại về hạnh kiểm
  3. Bại hoại về tri kiến
  4. Bại hoại về sinh kế
Advertisements