Sinh hoạt tuỳ duyên ngày 12.10.2012

Câu hỏi 1:
Kính thưa Sư! Người Phật tử có nên tìm hiểu luật của Quý Sư không? Và hiểu như vậy có lợi hay có hại cho người PT? Có lợi hay hại cho Quý Sư? Kính thỉnh Sư chỉ dạy!
DD Phước Tín trả lời:

TT Chánh Minh trả lời:

Câu hỏi 2:
Thỉnh tượng Phật ngoài chợ về có cần đem lên chùa nhờ làm dấu rồi mới thờ?
TT Chánh Minh trả lời:

Câu hỏi 3:
Bát hương để cắm chân hương có cần phải đến chùa xin? Ở nước ngoài việc thắp hương không thuận tiện, có được thắp hương điện?
TT Chánh Minh trả lời:

Câu hỏi 4:
Kính thưa Sư! nhiều người cùng hùn phước lễ Dâng y (ở chùa này) nhưng con không công khai cụ thể (vì con không có thời gian), những người khác chỉ hiểu là con chủ lễ. Và con sử dụng không hết số tiền đó… con lấy đem đi dâng nơi chùa khác thì con có bị tội gì không? Kính Sư chỉ dạy
TT Chánh Minh trả lời:

Advertisements